പ്രണയലേഖനങ്ങള്‍

ആളുകള്‍ ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊടുത്തു. ആര്‍ക്ക് എന്നത് അപ്രസക്തം.

1. പ്രണയലേഖനം-1 (സിദ്ധാന്തവും കാല്പനീകവിഷാദവും നേര്‍പ്പിച്ച്)

No comments:

Blog Archive